آب،شهرت همگانی                          

                               

آب مثل حیاط
چهارشنبه 11 شهریور 139409:55 ق.ظ   

سلام خوش امدید

این وب فقط و فقط برای حامیان آب است

کسانی که با آب زندگی میکنن و حافظشن

کسانی که بی دلیل آب را هدر نمیدن

آب مثل آب
                      آب مثل حیاط

    
(Аïdа ehîzèn(rÿômàs sïstèr کــامـــنت()